Incidentally Detected Inoperable Malignant Pheochromocytoma with Hepatic Metastasis Treated by Transcatheter Arterial Chemoembolization
Joong Keun Kim (Kim JK), Bo Hyun Kim (Kim BH), Sung Min Baek (Baek SM), Dong Hun Shin (Shin DH), Won Jin Kim (Kim WJ), Yun Kyoung Jeon (Jeon YK), Sang Soo Kim (Kim SS), In Joo Kim (Kim IJ)
Endocrinol Metab. 2014;29(4):584-589.   Published online 2014 Dec 29     DOI: https://doi.org/10.3803/EnM.2014.29.4.584
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Astaxanthin Inhibits Proliferation and Induces Apoptosis of Human Hepatocellular Carcinoma Cells via Inhibition of Nf-Κb P65 and Wnt/Β-Catenin in Vitro
Jingjing Li, Weiqi Dai, Yujing Xia, Kan Chen, Sainan Li, Tong Liu, Rong Zhang, Jianrong Wang, Wenxia Lu, Yuqing Zhou, Qin Yin, Huerxidan Abudumijiti, Rongxia Chen, Yuanyuan Zheng, Fan Wang, Jie Lu, Yingqun Zhou, Chuanyong Guo
Marine Drugs.2015; 13(10): 6064.     CrossRef
Articles in 'Endocrinology and Metabolism' in 2014
Won-Young Lee
Endocrinology and Metabolism.2015; 30(1): 47.     CrossRef
Clinical course and prognostic factors in patients with malignant pheochromocytoma and paraganglioma: A single institution experience
Yun Mi Choi, Tae-Yon Sung, Won Gu Kim, Jong Jin Lee, Jin-Sook Ryu, Tae Yong Kim, Won Bae Kim, Suck Joon Hong, Dong Eun Song, Young Kee Shong
Journal of Surgical Oncology.2015; 112(8): 815.     CrossRef