Corrigendum: Correction of Acknowledgments: Epidemiology of Childhood Obesity in Korea
Kyoung Hwa Ha (Ha KH), Dae Jung Kim (Kim DJ)
Endocrinol Metab. 2017;32(1):144-144.   Published online 2017 Mar 20     DOI: https://doi.org/10.3803/EnM.2017.32.1.144
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Systematic estimation of BMI
Meng-Jie Shan, Yang-Fan Zou, Peng Guo, Jia-Xu Weng, Qing-Qing Wang, Ya-Lun Dai, Hui-Bin Liu, Yuan-Meng Zhang, Guan-Yin Jiang, Qi Xie, Ling-Bing Meng
Medicine.2019; 98(21): e15810.     CrossRef