Machine Learning Applications in Endocrinology and Metabolism Research: An Overview
Namki Hong (Hong N), Heajeong Park (Park H), Yumie Rhee (Rhee Y)
Endocrinol Metab. 2020;35(1):71-84.   Published online 2020 Mar 19     DOI: https://doi.org/10.3803/EnM.2020.35.1.71
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Applications of Machine Learning in Bone and Mineral Research
Sung Hye Kong, Chan Soo Shin
Endocrinology and Metabolism.2021; 36(5): 928.     CrossRef
Facial Recognition Intensity in Disease Diagnosis Using Automatic Facial Recognition
Danning Wu, Shi Chen, Yuelun Zhang, Huabing Zhang, Qing Wang, Jianqiang Li, Yibo Fu, Shirui Wang, Hongbo Yang, Hanze Du, Huijuan Zhu, Hui Pan, Zhen Shen
Journal of Personalized Medicine.2021; 11(11): 1172.     CrossRef
Real World Data and Artificial Intelligence in Diabetology
Kwang Joon Kim
The Journal of Korean Diabetes.2020; 21(3): 140.     CrossRef
A Novel Detection Framework for Detecting Abnormal Human Behavior
Chengfei Wu, Zixuan Cheng, Yi-Zhang Jiang
Mathematical Problems in Engineering.2020; 2020: 1.     CrossRef