Efficacy of Intraoperative Neuromonitoring in Reoperation for Recurrent Thyroid Cancer Patients
Jang-il Kim, Su-jin Kim, Zhen Xu, JungHak Kwak, Jong-hyuk Ahn, Hyeong Won Yu, Young Jun Chai, June Young Choi, Kyu Eun Lee
Endocrinol Metab. 2020;35(4):918-924.   Published online 2020 Dec 23     DOI: https://doi.org/10.3803/EnM.2020.778
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The value of intraoperative nerve monitoring against recurrent laryngeal nerve injury in thyroid reoperations
Maowei Pei, Siqi Zhu, Chunjie Zhang, Guoliang Wang, Mingrong Hu
Medicine.2021; 100(51): e28233.     CrossRef